... vzdělávání, poradenství, projekty...

Veřejné výběrové řízení

Výzva k podání nabídky

Číslo výzvy: 1/2014
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0123
Název projektu: „Rozvoj pro konkurenceschopnost a stabilnější uplatnění na trhu práce“
Název zakázky: Zajištění občerstvení a školících prostor pro realizaci vzdělávacích seminářů.
Předmět zakázky: Veřejná zakázka na služby.
Datum vyhlášení zakázky: 1. 10. 2014
Název/ obchodní firma zadavatele: Národní centrum regionů s.r.o.
Sídlo zadavatele: Panská 361/13; 602 00 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jan Malicher, tel.: 542210558, www.narodni-regiony.cz
e-mail: jan.malicher@narodni-regiony.cz
IČ zadavatele: 29182646
DIČ zadavatele: CZ29182646
Kontaktní osoba zadavatele: Zuzana Dufková, tel.:776261262
e-mail: zuzana.dufkova@narodni-regiony.cz
Lhůta pro podávání nabídek: Nabídku je možné podat od 1.10.2014 do 13.10.2014 do 12.00 v sídle zadavatele.
Uchazeč může doručit nabídku po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 09.00 hod. do 14.00 hod. nebo poslat doporučenou poštovní zásilkou.
Typ zakázky: Podlimitní zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Popis předmětu zakázky: Zadavatel touto cestou hledá dodavatele, který mu poskytne služby - zajištění občerstvení a školících prostor pro realizaci vzdělávacích seminářů pro projekt „Rozvoj pro konkurenceschopnost a stabilnější uplatnění na trhu práce“.
Zajištění občerstvení a školících prostor pro realizaci vzdělávacích seminářů.
Území realizace: Moravskoslezský kraj (5 měst)
Ústecký kraj (5 měst)
Počet účastníků vzdělávacích seminářů: 400 osob
Počet vzdělávacích seminářů: 4 vzdělávací moduly v každém městě (5 měst ve dvou krajích)
Požadavky na občerstvení: Plná penze formou jednotného menu.
Požadavek na školící prostory: Školící místnost pro minimálně 20 osob.
Vybavení školící místnosti plátnem, flipchartem a s připojením k internetu.
Dobrá dostupnost hromadnou dopravou; parkovací místa
Rámcová smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s jedním uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu s požadavky jako ekonomicky nejvýhodnější.
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Cena celkem: 308 000,- Kč včetně DPH,
z toho: Zajištění občerstvení: 180 000,- Kč včetně DPH, cena na osobu nepřesáhne 300,- Kč včetně DPH.
Zajištění školících prostor: 128 000,- Kč včetně DPH, cena na hodinu nepřesáhne 400, - Kč včetně DPH.
Doba trvání rámcové smlouvy: Po podpisu smlouvy do 30.6.2015 Hodnotící kritérium: Hodnocení nabídek bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.
Místo dodání/převzetí nabídky: Sídlo zadavatele. Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Požadavek na písemnou formu nabídky: Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Další podmínky pro požadované plnění: Součástí nabídky musí být vždy také podepsaný návrh příslušné Rámcové smlouvy ve dvou vyhotoveních.
Dokument v pdf verzi, včetně přihlášky Dokument v pdf verzi, včetně přihlášky


domovská stránka

(c) 2014-2015 - Národní centrum regionů s.r.o., Česká republika